Mediation

Mediation som konfliktløsningsmetode

Står I midt i en skilsmisse eller et parbrud, kan der være mange spørgsmål, der presser sig på. Hvor skal jeres barn/børn bo, hvor meget samvær skal der være, hvordan med økonomien, huset og meget mere.

Det er langt fra sikkert, at I kan blive enige om svarene på alle spørgsmålene, konfliktniveauet kan være højt og stigende til skade for jeres barn og jeres relation.

Ønsker I hjælp til at løse konflikten, kan vi hjælpe jer gennem konfliktmægling.

Konfliktmægling – også kaldet mediation – er en konfliktløsningsmetode, hvor I gennem dialog, struktureret af mægler, selv finder frem til bæredygtige løsninger. I mægling er det altså ikke en sagsbehandler eller en dommer – og ej heller mægler – der bestemmer, hvordan jeres løsninger skal se ud, men jer selv.

Processen er fortrolig og bygger på jeres frivillige deltagelse, engagement og lyst til at finde løsninger.

Hvis I bliver enige og kommer frem til en aftale, som skrives ned på mødet, kan I undgå familieretshuset/familieretten og de lange ventetider, der følger med det familieretlige system. Ventetider som desværre ofte eskalerer konflikten yderligere til skade for jeres barn/børn og jer selv.

Struktureret fremgangsmåde

Konfliktmægling er en struktureret fremgangsmåde til at håndtere konflikter mellem enkeltpersoner eller grupper. Mægler styrer samtalen og støtter parterne i at finde en løsning på problemet, der fungerer for dem.

Trinene i en mægling

Et mæglingsmøde tager op mod tre timer, og nogle gange er der behov for endnu et møde. Et mæglingsmøde består af følgende trin:

Trin 1 – Velkomst og åbning med præsentation af proces og tilstedeværende

Trin 2 – Parternes redegørelse og dialog

Trin 3 – Problemfelter præciseres og dagsorden opstilles

Trin 4 – Parterne frembringer løsningsmuligheder

Trin 5 – Parterne forhandler aftalen

Trin 6 – Aftalen checkes og godkendes

Inden trin 1 vil mægler kontakte jer begge telefonisk for at sikre, at I forstår, hvad mægling er, og at I indgår frivilligt i mæglingen.

Sted:
Mæglingen foregår på vores kontor i København eller Vejle.

Pris:
2.500 inkl. moms. pr. påbegyndt time.

Etiske regler

Principper
1.1. Mediation er en uformel proces, hvor mediator på parternes initiativ bistår parterne med selv at bringe deres konflikt til afslutning ved aftale.

1.2. Oplysninger, som fremkommer under mediationen, herunder separatmøder, er fortrolige, medmindre andet udtrykkeligt aftales eller følger af lovgivningen.

1.3. Mediator skal forud for mediationens påbegyndelse sikre sig, at parterne har forstået og med deres underskrifter har tilsluttet sig mediationsaftalen, herunder navnlig bestemmelserne om parternes og mediators fortrolighed.

1.4. Mediator er ikke parternes rådgiver og har ikke kompetence til at afgøre parternes konflikt.

1.5. Mediator er ikke forpligtet til at give udtryk for styrker eller svagheder i parternes faktiske eller retslige argumentation eller til at gribe ind, hvis parterne måtte finde en løsning på deres konflikt, der afviger fra det udfald, som sandsynligvis ville blive resultatet af en dom eller voldgiftskendelse.

1.6. Mediation er frivillig. En part og mediator er til enhver tid berettiget til at afslutte mediationen.

Neutralitet, upartiskhed og uafhængighed
2.1. Mediator skal være neutral, upartisk og uafhængig af parterne.

2.2. Mediator skal forud for mediationen – og under mediationen, hvis der opstår behov herfor – orientere parterne om eventuelle omstændigheder, der vil kunne anses for at påvirke mediators neutralitet, upartiskhed eller uafhængighed.

2.3. Hvis der på noget tidspunkt opstår berettiget tvivl om mediators neutralitet, upartiskhed eller uafhængighed, skal mediator bringe mediationen til ophør.

2.4. Mediator må ikke virke som sådan, hvis han tidligere som partsrepræsentant har bistået nogen af parterne i forhold, der har forbindelse med konflikten.

Parternes advokater
3.1. Parterne kan deltage i en mediation med eller uden advokatbistand. Mediator forhører sig om, hvorvidt parternes advokater deltager og orienterer gensidigt herom.

3.2. Andre end parterne, deres advokater og mediator kan deltage i mediationen i det omfang, parterne og mediator er enige herom.

3.3. En part er når som helst under mediationen berettiget til at rådføre sig med sin advokat, hvad enten denne er til stede eller ej.

Krav til mediator
4.1. Mediator er forpligtet til at overholde lovgivningen, foreningens etiske regler og de advokatetiske regler.

4.2. Mediator skal i den praktiske tilrettelæggelse fremme sagen mest muligt i et samarbejde med parterne.

4.3. Mediator må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

4.4. Mediators vederlag må ikke være afhængig af, om parternes konflikt bliver bragt til afslutning ved aftale eller ej.

4.5. Mediator skal have de uddannelsesmæssige kvalifikationer, der følger af Mediatoradvokaters vedtægter. Mediator er forpligtet til at vedligeholde og udbygge sine færdigheder som mediator.

Kontakt Mie Sønder Koch

Kontakt Mette Baungaard

Hør advokat Mie Sønder Koch fortælle, hvordan advokaterne i Mie Sønder Koch Advokatfirma kan hjælpe dig.