Priser

Strafferet

Du har ret til selv at vælge den forsvarer, du ønsker.

Hvis du bliver anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, får du en forsvarer, men du kan altid vælge en anden forsvarer, hvis du ikke er tilfreds med den, du har fået. Du skal bare meddele politiet eller dommeren, hvem du ønsker. Det er vigtigt, at du får den forsvarer, du ønsker så tidligt som muligt, så forsvaret kan blive tilrettelagt korrekt fra starten af. 

Hvis du bliver varetægtsfængslet, kan du ikke selv tage kontakt til den forsvarer, du gerne vil have. I det tilfælde må du meddele fængselspersonalet eller politiet, hvilken forsvarer du ønsker. Så kontakter de forsvareren for dig. 

Bliver du varetægtsfængslet og beder om mig som forsvarer, vil jeg altid aflægge dig et besøg i arresten indenfor få dage for en gennemgang af sagen, men også for en løsning af de mange praktiske udfordringer, der ofte følger med en varetægtsfængsling. Jeg vil endvidere under din varetægtsfængsling forestå kontakten til dine pårørende, der ofte har mange relevante spørgsmål. 

Alle forsvarere tager den samme pris. Det er altså ikke dyrere at vælge lige præcis den forsvarer, du ønsker. Prisen er fastsat af retten til 2.237,50 kr. pr. time (inkl. moms). Omkostningerne til forsvareren betales i første række af staten. Hvis du bliver dømt skyldig, bliver omkostningerne efterfølgende opkrævet hos dig. Hvis du bliver frifundet, skal du ikke betale noget. Du kan læse mere om salæret til forsvareren på http://domstol.dk.

Du er velkommen til at kontakte mig i alle typer af straffesager. Jeg skelner ikke mellem “store” og “små” sager, og jeg vil gøre mit ypperste for at opnå det bedste resultat for dig uanset sagens karakter. 

Ungdomskriminalitet

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse i sager om børn og unge mellem 10 og 17 år, som er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet og som samtidig har nogle risikofaktorer, der gør dem særligt udsatte for at ende i den hårde kerne af unge kriminelle.  

Børn, der er fyldt 12 år, og barnets forældre har ret til gratis advokatbistand, hvis de skal møde i ungdomskriminalitetsnævnet, og sagen omhandler følgende områder:

Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus, anbringelse uden for hjemmet, tilbageholdelse under en anbringelse, samvær og kontakt, opretholdelse af en anbringelse uden samtykke og ændring af anbringelsessted.

Prøveløsladelse og ændring af foranstaltning

Prøveløsladelse

Hvis kriminalforsorgen giver dig afslag på prøveløsladelse efter afsoning af 2/3 dele af din straf, kan du indbringe afslaget for retten.

Sagen behandles som udgangspunkt skriftligt, og det kan jeg hjælpe dig med.

Statskassen betaler mine omkostninger. Det er altså gratis for dig.  

Ændring af foranstaltning

Hvis du er idømt en behandlingsdom eller en forvaringsdom og ønsker den ændret eller ophævet, kan du indbringe spørgsmålet for retten. 

Det kan jeg hjælpe dig med. 

Statskassen betaler mine omkostningerne. Det er altså gratis for dig. 

Familieret

Hvis din sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær ender i retten, kan du ofte få fri proces. Det betyder, at staten betaler dine omkostninger. Det er altså helt gratis for dig. Der er nogle økonomiske betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få fri proces.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2021 er 344.000 kr. for enlige ansøgere og 437.000 kr. for ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold. Dertil kommer en forhøjelse for hvert hjemmeboende barn på 60.000 kr.  Du kan læse mere om de økonomiske betingelser på www.civilstyrelsen.dk.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for fri proces, eller hvis du ønsker min bistand i forbindelse med sagsbehandlingen i Familieretshuset, er min timepris 3.125 kr. (inkl. moms).

Hvis du ønsker ba.jur. Camilla Dahl Allers bistand i forbindelse med sagsbehandlingen i Familieretshuset, er timeprisen 1.250 kr. (inkl. moms). 

Mie Sønder Koch Advokatfirma indehaves af advokat Mie Sønder Koch.

Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed. Virksomhedens cvr.nr. er 40742948. Virksomhedens reg.nr. og kontonr. er 9090 0004940237.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA, Hammerensgade 6, 1267 København efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed som jeg udøver, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. 

Du kan læse mere om reglerne, der gælder for udøvelse af advokatgerningen på http://www.advokatsamfundet.dk.

Klage over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere på http://www.advokatsamfundet.dk

7L8A7510
7L8A7878