Børnebidrag i 8/6 ordninger

Bidragspligten kan aktualiseres ved barnets fødsel, men for ugifte samlevende samt børn af gifte forældre, vil spørgsmålet om bidragspligten blive aktuel i forbindelse med forældrenes samlivsophævelse, separation eller skilsmisse. Følgende vil belyse hvad børnebidrag er for en størrelse, hvorefter der vil inddrages en afgørelse om børnebidrag.

Børnebidrag

Om retten til at kræve bidrag fastsat

Det følger af børnebidragslovens § 18, stk. 2, at retten til at kræve bidrag fastsat tilkommer den, der afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har eller ved forældremyndighedens ophør havde forældremyndigheden over barnet eller lovligt barnet i pleje. Bidraget tilkommer barnet, jf. børnebidragsloven § 18, stk. 1. 

Det følger af børnebidragslovens § 19 a, at ansøgning om fastsættelse af børnebidrag indgives til Familieretshuset ved brug af Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning. 

Forsørgelsespligten

Forældres privatretlige forsørgelsespligt over for deres børn er lovfæstet i børnebidragslovens § 13. Denne forsørgelsespligt påhviler begge forældre, uanset om de begge har del i forældremyndigheden. 

Såfremt der er fælles forældremyndighed, hvor begge forældre deltager i forsørgelsen af barnet, kan der ikke fastsættes bidrag, ligesom et allerede fastsat bidrag kan bortfalde. 

Det er derfor en betingelse for at fastsætte bidrag, at den ene forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Bidragspligt forudsætter derfor en forsømmelse af forsørgelsespligten, jf. børnebidragslovens § 13, stk. 2

Hvorvidt den pågældende forælder opfylder sin forsørgelsespligt, beror på en konkret vurdering. I denne vurdering indgår faktorer såsom hvor meget barnet opholder sig hos forældrene, om forældrene hver især deltager i den daglige, basale forsørgelse af barnet og lign.

Bidragets størrelse

Det følger af børnebidragslovens § 14, at bidragets størrelse fastsættes under hensyn til barnets bedste samt forældrenes økonomiske kår og erhvervsevne. Endvidere tages der højde for, om den pågældende forælder har andre biologiske børn og adoptivbørn, som ikke er fyldt 18 år, også selvom der ikke betales bidrag til dem.

Fastsættelsen af bidraget sker efter et konkret skøn ud fra de konkrete omstændigheder i hver sag. 

Normalbidraget udgør 1.460 kr. pr. barn pr. måned i 2022. Det er opdelt i et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet udgør 1.293 kr. og tillægget 167 kr. Den, der betaler bidrag, kan trække grundbeløbet og en eventuel forhøjelse fra i skat.

Såfremt bidragsbetaleren har større indtægter, kan børnebidraget forøges med hhv. 100 %, 200% eller 300 %, som beregnes af normalbidragets grundbeløb. 

Hvis den, der skal betale bidrag, har forsørgelsespligt overfor et barn, gælder følgende retningslinjer for fastsættelsen af bidragets størrelse:

Årlig indtægt

Ca. 0-540.000kr.: Normalbidrag

Ca. 540.000-700.000 kr.: Normalbidrag + 100 %

Ca. 700.000-1,4mio. kr.: Normalbidrag + 200 %

Over ca. 1,4mio. kr.: Normalbidrag + 300 %

I særlige tilfælde kan der fastsættes normalbidrag + 400 % af grundbeløbet.

Om ændring af bidrag

Et bidrag kan ændres efter ansøgning, jf. børnebidragslovens § 16. Der kan derfor ske justering af bidrag i overensstemmelse med parternes aktuelle forhold, herunder forældrenes indtægt. 

Efter børnebidragslovens § 17 gælder, at der kan træffes en anden afgørelse, såfremt aftalen skønnes åbenbart ubillig. Ydermere kan aftalen ændres, såfremt forholdene væsentligt har forandret sig, eller hvis aftalen strider mod barnets bedste.  

Afgørelse om børnebidrag

Oplysninger i sagen

Afgørelsen om børnebidrag angår tre parter. Barnet (B), faren (F) samt moren (M). Der er fælles forældremyndighed. 

I 2017 blev der lavet en aftale mellem F og M, hvoraf F skulle betale M 2.600 kr. hver d. 1. om måneden. Aftalen er misligholdt, idet F ophørte med at betale det aftalte beløb fra maj 2022. 

På aftaletidspunktet var B i en 10/4-ordning. I en sådan ordning, er udgangspunktet, at den forælder, der har barnet i 4 dage, ikke opfylder sin forsørgelsespligt, hvorfor denne som udgangspunkt skal betale børnebidrag til den anden forælder. 

B er aktuelt i en 8/6 ordning. Med en sådan deleordning, betaler man som udgangspunkt ikke børnebidrag til den anden forælder, såfremt forsørgelsespligten er opfyldt.

I afgørelsen har man yderligere lagt vægt på F’s aktuelle indkomst sammenlignet med tidspunktet for aftalens indgåelse. Ydermere er fordelingen af udgifterne samt F’s forsørgelsespligt belyst i sagen.

Afgørelsen og begrundelsen

Familieretshuset har truffet afgørelse om, at bidraget fra F til B sættes fra maj 2022 i henhold til parternes aftale. Familieretshuset har truffet afgørelse om, at bidraget bliver nedsat til normalbidraget. 

Når der betales børnebidrag, er forsørgelsespligten overfor B opfyldt. F vil derfor ikke have pligt til at betale andre udgifter til B, end de udgifter, der er forbundet med samværet, medmindre parterne selv har aftalt andet.

Der er lagt vægt på, at det aftalte børnebidrag blev misligholdt. Ydermere, har forholdene væsentligt forandret sig, hvorfor man har afgjort, at der er grundlag for at ændre aftalen om børnebidrag efter børnebidragslovens § 17.

Der er i vurderingen lagt vægt på størrelsen af det aftalte bidrag sammenholdt med F’s aktuelle indkomst samt indkomst på tidspunktet for aftalens indgåelse og udvidelsen af samværet på op til 2 dage. Efter de vejledende retningslinjer skal F betale normalbidraget.

Efter en samlet skønsmæssig vurdering, er man nået frem til, at F ikke i tilstrækkelig grad opfylder sin forsørgelsespligt i forhold til B’s konkrete forsørgelsesbehov. Der er ved afgørelsen lagt vægt på oplysningerne om fordelingen af udgifterne til B’s forsørgelse.

Der er indhentet oplysninger fra skattemyndighederne omkring F’s økonomiske forhold.

I 2017, der antages, at være det økonomiske grundlag for indgåelse af aftalen, havde F en bruttoindkomst på ca. 472.000kr.

Ifølge årsopgørelsen for 2021 havde F bruttoindkomst på ca. 322.000 kr.

F’s indkomst har de seneste 12 måneder i alt været ca. 390.000 kr., hvorfor man har anset dette beløb som værende F’s fremtidige årlige indkomst. 

M afholder udgifter til tøj, sko, frisør, fritidsaktiviteter, transport, privatskole samt SFO.

F betaler børnebidrag og gennem bidraget afholder udgifter til skolearrangementer/gaver til klassekammerater og fritidsaktiviteter.

Familieretshuset kan hertil oplyse, at det i sig selv ikke er nok til, at lade bidraget bortfalde, at F betaler børnebidrag til B. Der skal også være tale om direkte afholdelse af udgifterne. Det er lagt til grund, at F ikke afholder udgifter til B’s forsørgelse. Det er lagt til grund, at bidraget bliver nedsat til normalbidraget, idet F’s økonomiske forhold har ændret sig siden aftalens indgåelse i 2017. 

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.