Barnets Lov – vedtaget 2. juni 2023 – ikrafttrædelse 1. oktober 2023

Fra lovgivers side er formålet med loven at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen af indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og sikre, at de får den rette hjælp i tide. Med andre ord er målet, at børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så de rigtige indsatser kan igangsættes, før problemerne vokser sig for store.

Loven samler reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte ét sted. (bl.a. fra serviceloven og retssikkerhedsloven)

Loven skal afspejle et tidssvarende børnesyn, der både i lov og i praksis skal sikre, at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus og er styrende i udredningen af barnets eller den unges behov, i indsatserne og i opfølgningen på barnets trivsel og udvikling, uanset barnets eller den unges alder. 

Børn og unge får således flere rettigheder, og barnets eller den unges stemme tillægges større betydning i sagsbehandlingen. 

Nedenfor er et lille uddrag af hvad loven indeholder, herunder med fokus på, hvad der er ændret eller nyt i forhold til de tidligere regler på området.  

Anbringelsessager: 

 • Børnene får partsstatus i anbringelsessager fra 10 år.

Det betyder blandt andet, at børnene får adgang til at klage over afgørelser. Med loven bliver det også muligt for børn selv at sige nej til samvær med deres forældre i en periode.

 • Børn og unge kan selv anmode om at blive anbragt.
 • Når et barn tvangsfjernes pga. omsorgssvigt, skal kommunen også vurdere søskendes trivsel.
 • Kommunen skal screene kommende forældre, hvis der er grund til at antage, at der kan opstå behov for hjælp og støtte efter denne lov til et barn umiddelbart efter fødslen.
 • Der kan bl.a. ske bortadoption straks efter fødslen.

 Generelle regler og tiltag:

 • Børn og unge har ret til en bisidder. 
 • Børn og unge har mulighed for at få gratis rådgivning.
 • Der sættes to socialrådgivere på komplekse sager.
 • Socialrådgiveruddannelsen får et fagligt løft.
 • Plejefamilier for anbragte børn får et fagligt løft.
 • Behandlingsgaranti for børn og unge med stofmisbrug.
 • Mulighed for støttende indsatser til børn og unge uden samtykke fra forældrene.
 • Mulighed for lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke fra forældrene.
 • Mulighed for at opsøge og modtage psykologbehandling, som følge af forældres misbrug eller en konfliktfyldt skilsmisse, uden samtykke fra forældrene.
 • Der nedsættes et børneråd, som skal virke som fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regeringen og Folketinget om børns forhold i samfundet samt arbejde for at sikre børns rettigheder.

Uddrag fra det vedtagne lovforslag:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med denne lov er følgende:

1) At tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer.

2) At tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung.

Stk. 2. Hjælp og støtte efter denne lov bygger på forældres ansvar for deres børn.

Stk. 3. Hjælp og støtte efter denne lov tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens behov, forhold og forudsætninger.

§ 2. Hjælp og støtte efter denne lov skal iværksættes med henblik på at sikre, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Hjælp og støtte kan også iværksættes med henblik på at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge eller familien.

Stk. 2. Hjælp og støtte efter denne lov skal ydes med afsæt i barnets eller den unges perspektiv, ressourcer og behov med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste. Hjælp og støtte skal, i det omfang det er relevant for det enkelte barn eller den enkelte unge, tilrettelægges med henblik på følgende:

1) At sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer, herunder til at indgå i sociale relationer og netværk.

2) At fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel.

3) At understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.

4) At forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

5) At sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, herunder ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk.

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.