Forældreansvarslovens § 23 – Orienteringsretten

Forældreansvarslovens § 23 omhandler retten til at få orientering om barnets forhold for en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden. 

Baggrunden for bestemmelsen er, at det vurderes at være bedst for barnet, at en forælder uden del i forældremyndigheden kan få indsigt i barnets forhold fra myndigheder m.v., herunder få udleveret dokumenter om barnets forhold således, at forælderen kan følge med i barnets trivsel og behov. 

De myndigheder, der er omfattet af bestemmelsen, er myndigheder, institutioner m.v., der har direkte kontakt med børn. Det betyder, at Familieretshuset f.eks. ikke er omfattet, og at bestemmelsens primære anvendelsesområde således er skoler, institutioner og sundhedsvæsen.  

De oplysninger forælderen har ret til at modtage orientering om kan f.eks. være oplysninger fra skolen om barnets standpunkt, faglige udvikling og trivsel. 

De dokumenter forælderen har ret til at få udleveret, kan f.eks. være barnets karakterudskrifter eller elevhandleplaner. Man kan ikke kræve at få udleveret særlige redegørelser, men alene de dokumenter, der allerede foreligger. 

Pligten for myndigheden m.v. til at give orientering indtræder først, når der foreligger en konkret og individuel anmodning. Der er altså ikke tale om en løbende orienteringsret. 

Der er ikke tale om, at forælderen kan have en aktiv kontakt med de myndigheder, der er omfattet af bestemmelsen. Der er ej heller tale om, at forælderen kan fremsætte anmodninger eller krav til myndighederne om f.eks. foretagelse af lægeundersøgelse eller andet af barnet. Bestemmelsen medfører heller ikke partsstatus eller giver adgang til at repræsentere barnet i nogen henseende. Bestemmelsen giver ej heller adgang til at besøge barnet på f.eks. hospitalet eller deltage i sociale arrangementer på skolen. Endelig kan der ikke under henvisning til orienteringsretten opnås adgang til skoleintra-systemer. 

Forældremyndighedsindehaveren kan ikke gøre indsigelse mod, at en myndighed, institution eller skole meddeler en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden orientering efter § 23 og myndigheden m.v. er ej heller forpligtet til at orientere forældremyndighedsindehaveren om, at der sker orientering. 

Myndigheden kan nægte at orientere eller udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis det må antages at være til skade for barnet. En sådan afgørelse kan påklages til Familieretshuset. Dog skal afgørelser truffet af sundhedsvæsenet påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, kan i særlige tilfælde fratages orienteringsretten. Det kan f.eks. være, hvis forælderen udnytter orienteringsretten i et sådant omfang, at det må anses for en urimelig belastning for myndigheden m.v.

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe til Mie Sønder Koch Advokatfirma. Det er gratis og uforpligtende. Udfyld formularen så kontakter vi dig indenfor 24 timer alle hverdage.